Type to search

Wzrost płacy minimalnej – o czym musi pamiętać specjalista ds. kadr?

Rzetelne wypełnianie obowiązków specjalisty ds. kadr wymaga ciągłego dokształcania – prawo w Polsce w zakresie spraw kadrowo-księgowych zmienia się bardzo często. Przykładem może być wprowadzenie, a potem podnoszenie stawki wynagrodzenia minimalnego. Zmiana ta wpływa też na wiele innych kwestii, o które dbają pracownicy działu kadr.

Płaca minimalna

Jej wzrost nakłada na specjalistę ds. kadr przygotowanie nowych wymiarów uposażenia dla pracowników, w którym wykaże on aktualną płacę zasadniczą z przysługującymi dodatkami wraz ze wskazaniem podstawy prawnej – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1794) – normującego tę kwestię w obecnym roku.

Rozporządzenie wprowadza minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 2250 zł.

Wysokość wynagrodzenia musi zostać odpowiednio przeliczona w stosunku do wymiaru etatu z umowy o pracę. Jeżeli tak obliczony przychód jest mniejszy od odpowiednio przeliczonej minimalnej płacy, należy wypłacić wyrównanie.

Zasiłki chorobowe

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, trzeba przeliczyć wysokość zasiłków chorobowych za okres od stycznia. Przypomnijmy, że podstawa wymiaru zasiłków nie może być niższa niż minimalna płaca pomniejszona o 13,71%, czyli wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Składki te potrącane są od wynagrodzeń pracownika i nie stanowią podstawy wymiaru zasiłków.

Dodatki do wynagrodzenia

Przeliczeniu z tytułu podwyższenia minimalnej płacy krajowej podlegają również składniki wynagrodzenia zależne od jej wysokości.

Są to:

  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (art. 1518 1 Kodeksu Pracy),
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój (art. 81 § 1 Kodeksu Pracy),
  • wynagrodzenie za niewykonywanie pracy ze względu na rozkład czasu pracy (art. 129 § 5 Kodeksu Pracy).

Odszkodowania

Na podstawie płacy minimalnej obliczane są również odszkodowania za:

  • rozwiązanie stosunku pracy w wyniku mobbingu (art. 183d Kodeksu Pracy),
  • nierówne traktowanie w zatrudnieniu (art. 9434 Kodeksu Pracy).

Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia

Od stycznia podwyższeniu uległa również stawka godzinowa przy wykonywaniu umowy zlecenia. Wynosi ona obecnie 14,70 zł. Wszystkie umowy cywilnoprawne, które nie spełniają wymogów rozporządzenia, podlegają również przeliczeniu przez specjalistę ds. kadr. W przypadku umów zleceń zawartych na dłuższe okresy, które przypadają na przełomie roku, miesięczna stawka przychodu od stycznia nie może być niższa niż iloczyn nowej minimalnej stawki godzinowej i wskazanej przez zleceniobiorcę liczby godzin przy wykonywaniu umowy.

Outsourcing kadrowy

Praca specjalisty ds. kadr wymaga zorientowania w dynamicznie zmieniających się przepisach. Niekiedy trudno jednak wygospodarować w przedsiębiorstwie środki np. doskonalenie kadr w postaci regularnych szkoleń.

Doskonałym rozwiązaniem jest wtedy outsourcing kadrowy. Wyszkoleni specjaliści zajmujący się obsługą kadr rozwiążą każdy problem i dopilnują terminów związanych z obsługą kadrową firmy. Praktycy swoją wiedzę zdobywają nie tylko na szkoleniach. Mnogość różnych przypadków stosowania prawa przy rozwiązywaniu problemów różnych klientów podnosi ich wiedzę i kompetencje.

Warto skorzystać z wiedzy fachowców. Oszczędzi to kosztów i czasu przedsiębiorcom, co będzie miało przełożenie na zyski i jakość wykonywanej pracy.

Źródło: Mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Katowice

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *