Type to search

Rzeczoznawca budowlany – odpowiedzialność zawodowa i karna na budowie

Każdy wykonywany przez nas zawód, bez względu na branżę, w której pracujemy, wymaga od nas rzetelności w wywiązywaniu się z powierzonych zadań oraz odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje zawodowe. Podobnie na budowie – wszystkie decyzje skutkujące podjęciem odpowiedzialności za ostateczny kształt powstającego budynku oraz zdrowie i życie pracowników obarczone są skutkami określonymi przez prawo. Na czym polega odpowiedzialność zawodowa i karna rzeczoznawcy budowlanego?

Rzeczoznawca budowlany – kwalifikacje

Rzeczoznawca budowlany jest osobą, która pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, a podstawowym kryterium określonym przez Ustawę o prawie budowlanym z roku 1994 i dopuszczającym kandydata do wykonywania tej profesji jest posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego z zakresu budownictwa oraz prawa budowlanego. Ponadto rzeczoznawca budowlany powinien posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane i wykazać przynajmniej 10-letnie doświadczenie w dziedzinie, w której aplikuje na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego.

Stanowisko rzeczoznawcy budowlanego oraz pełny zakres sprawowanych przez niego obowiązków w danej dziedzinie określa, na wniosek aplikanta, właściwy organ samorządu zawodowego, który podlega pod Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Do obowiązków rzeczoznawcy budowlanego, w głównej mierze, należeć będzie wydawanie ekspertyz budowlanych dopuszczających budynek do użytku.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawca budowlany za wykonywaną przez siebie pracę ponosi odpowiedzialność zawodową będącą rodzajem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oznacza to, że w przypadku niewypełnienia przez rzeczoznawcę nałożonych na niego obowiązków, doprowadzenia do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub mienia, spowodowania zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, bądź doprowadzenia do znaczących szkód materialnych, rzeczoznawca budowlany ponosi odpowiedzialność zawodową obarczoną karą. Najwyższym wymiarem kary wynikającym z niewypełnienia obowiązków jest dla osoby pełniącej funkcję rzeczoznawcy pozbawienie jej tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz skreślenie z listy rzeczoznawców budowlanych.

Odpowiedzialność karna rzeczoznawcy budowlanego

Każde przewinienie wynikające z lekceważenia zasad sztuki budowlanej oraz obowiązującego prawa leżące po stronie rzeczoznawcy budowlanego może być – w przypadku wszczęcia przez osobę pokrzywdzoną postępowania sądowego – obarczone karą określoną przepisami Kodeksu karnego.

Rzeczoznawca budowlany, który sporządził ekspertyzę budowlaną niezgodną ze stanem faktycznym budynku i dopuścił go do użytku, narażając tym samym jego użytkowników na utratę zdrowia lub życia oraz straty materialne, może otrzymać karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 271 k.k.). Ponadto jeżeli rzeczoznawca budowlany, wydając ekspertyzę poświadczającą nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, odebrał wynagrodzenie i wprowadził właścicieli budynku w błąd, doprowadzając do zaniechania dodatkowych prac, może otrzymać karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 286 k.k.).

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *