Type to search

Darowizna u notariusza – jak przebiega procedura?

Każdy obywatel ma prawo dokonać darowizny, chociaż nie każdy akt darowizny traktowany jest przez prawo tak samo. Proces darowizny polega na przekazaniu przez darczyńcę określonego przedmiotu na rzecz obdarowanego, który od chwili sformalizowania czynności staje się jego właścicielem. Akt darowizny polega zatem na spisaniu umowy, która co do zasady powinna zostać zawarta w obecności notariusza.

Umowa darowizny u notariusza

Proces przekazania darowizny najlepiej zacząć od zlokalizowania kancelarii notarialnej i umówienia się z notariuszem. W trakcie wstępnej rozmowy, również telefonicznej, warto omówić przedmiot spotkania, choćby po to, by notariusz był w stanie określić wszystkie niezbędne do wykonania czynności darowizny dokumenty, które darczyńca powinien mieć przy sobie. Podczas rozmowy telefonicznej darczyńca uzyskuje również informację na temat  kosztów, które poniesie w trakcie wizyty, w ślad za spisaniem aktu notarialnego.

Darowizna nieruchomości i notariusza 

Ponieważ najczęściej przedmiotem darowizny są nieruchomości, podczas umówionej wizyty u notariusza, darczyńca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód własności nieruchomości będącej przedmiotem darowizny, powinien to być akt notarialny lub orzeczenie sądu
  • odpis z księgi wieczystej
  • wypis z ewidencji gruntów
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt i odczytanie aktu notarialnego

Notariusz po weryfikacji wszystkich dokumentów przystępuje do sporządzenia aktu darowizny. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy umawia się z darczyńcą na termin odbioru i odczytania aktu notarialnego, notariusz może też wcześniej przesłać projekt dokumentu do wniesienia ewentualnych uwag. Główna część wizyty u notariusza polega na głośnym odczytaniu przez notariusza sporządzonego dokumentu. Darczyńca po raz ostatni ma czas na przemyślenie swojej decyzji. Na koniec darczyńca i notariusz składają podpisy na dokumencie.

Koszty umowy darowizny

Za czynności wykonywane przez notariusza przysługuje mu wynagrodzenie określane wg. stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza nie może być wyższe niż maksymalna wysokość danej taksy notarialnej przypisanej do konkretnej czynności, w tym przypadku czynności darowizny. Oprócz kosztów notarialnych należy liczyć się z kolejnymi związanymi choćby z wpisem do księgi wieczystej. Jeżeli akt notarialny dotyczy darowizny dla dalszej rodziny czy dla osób niespokrewnionych, do opłacenia pozostaje jeszcze podatek od spadków i darowizn.

Nie wszystkie darowizny wymagają udziału notariusza, niemniej jego osoba gwarantuje, że dana czynność zgodna jest z prawem i aktualnymi przepisami.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *